Změna zákona o některých druzích podpory kultury - příspěvkové organizace

Změna zákona o některých druzích podpory kultury - příspěvkové organizace
Založeno 28.08.2019
V přípravě od 28.08.2019 do 28.08.2019
Připomínkování od 28.08.2019 do 30.11.2019 (plánováno)
Garant
Lenka Kozlova
Stav
Připomínkování
Aktuální stav od
28.08.2019
Připomínkování plánováno do
30.11.2019
Počet mincí na účastníka
11
Počet účastníků
0/10
Garanční výbor
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

Popis

Smyslem navrhované právní úpravy je lépe definovat právní postavení vedoucích příspěvkových organizací v oblasti kultury. Za současného stavu záleží jejich setrvání ve funkci pouze na vůli zřizovatele (ministr, rada kraje, rada obce). V praxi je tak jejich postavení velice nestálé, závislé na vůli politické reprezentace, přičemž stálost vedení konkrétní instituce často umožňuje její dlouhodobý rozvoj s jasně nastavenou koncepcí řízení. Důležitým aspektem je také omezení politického řízení kulturních institucí a tím pádem posílení odborného prvku. V úpravě jsou zachovány mechanismy odvolání z postu vedoucího kulturní instituce.

Veřejnost

Toto připomínkové řízení je veřejné.

Soubory k připomínkování

Veřejné komentáře

Autor: Lucie Chocholová

Pojem vedoucí není běžně používán. Ve zřizovacích listinách organizací je statutární zástupce uváděn většinou jako ředitel (někdy generální ředitel) a to jak na úrovni státu, krajů i měst a obcí. Bylo by ideální sjednotit terminologii.

§ 3a, bod 6, odst.a

„6. Vedoucího příspěvkové organizace v oblasti kultury může zřizovatel odvolat z vedoucího pracovního místa v případě:

a) závažného porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z jeho činností, úkolů a pravomocí na vedoucím pracovním místě“

Domnívám se, že pojem „závažné porušení“ lze použít i k účelovému odvolání ředitele příspěvkové organizace (dále PO) tak jak se tomu děje doposud. I v případě, že by šlo o právní pochybení, než se fakticky toto prokáže, může trvat i několik let. Z tohoto důvodu navrhuji zvážit opatření, že ředitel musí být na tato závažná porušení předem prokazatelně upozorněn. Většina odvolání ředitelů příspěvkových organizací v kultuře má mimo jiné společné i to, že přišla nečekaně a bez většího varování. Vzniká zde nerovnost, kdy běžný zaměstnanec musí prokazatelně porušit 3x pracovní kázeň, aby mu byl ukončen pracovní poměr, ředitelé PO tuto možnost nemají.

§ 3b, bod 1

V rámci transparentnosti by minimálně koncepce uchazečů měly být veřejně přístupné. Mnohdy takto zřizovatelé činí až na nátlak veřejnosti v případě sporného výběrového řízení.

§ 3b

V rámci transparentnosti by mělo být složení komise vždy veřejné a to ještě před vyhlášením výběrového řízení. Vnímám to jako pojistku toho, aby nebyla komise vybraná účelově.

Ke zvážení je zda by neměl být uchazečům předem daný způsob hodnocení (bodově, hlasováním, atp.).

§ 3d, bod 4

Chybí mi zde popsání způsobu hodnocení uchazečů komisí.

Autor: Honza Čečrdle

§ 3 odst. 1

Je někde přesně vymezeno, jakou činnost nebo činnosti musí p.o. splňovat, aby spadla do kategorie "příspěvkové organizace, která vykonává hlavní činnost v oblasti kultury nebo zajištění poskytování veřejných kulturních služeb"? Já to nevím, třeba je to někde v jiném zákoně..

§ 3 odst. 2 a)

"Označením" je myšlen název zřizovatele? Nebo proč se používá pojem "označení"?

§ 3a odst. 1

"Vedoucím" je myšlen i ředitel? Nebo musí mít příspěvkové organizace už jen "vedoucí"?

§ 3a odst. 2

Tady moc nerozumím, proč musí být dosluhující "vedoucí" odvoláván ještě před vybráním nového vedoucího, třeba může zůstat ve funkci i nadále a není třeba jej odvolávat.. ale třeba by to bylo v kolizi s jinou částí této úpravy, to se omlouvám, úplně to v tom právnickém jazyku nerozpoznám.

Jinak je určitě dobře, že výběr "vedoucího" by měl pevněji daná pravidla.

Autor: Martina Hájková (za Asociaci profesionálních divadel ČR a za Asociaci nezávislých divadel ČR)

Za výše uvedené asociace navrhujeme následující změny:

Do § 3 doplnit za třetí větu text "Zřizovatel může rozhodnout o zřízení příspěvkové organizace z již existující organizace vykonávající svou hlavní činnost v oblasti podpory kultury nebo zajištění poskytování veřejných služeb v jiné právní formě (obecně prospěšná společnost, zapsaný ústav nebo zapsaný spolek)."

V § 3a doplnit za "výběrové řízení" text "které může být otevřené i uzavřené, tj. mezi předem oslovenými kandidáty vybranými na základě doporučení odborné komise."

V § 3a odst. 6 doplnit na začátek slovo "prokázaného".

V § 3b odst. 3 doplnit za slovo "oznámení" slova "výběrového řízení".

V § 3c vložit za "oblast kultury" slova "ve které má zástupce zřizovatel i odborná veřejnost".

V § 3d odst. 3 vložit na závěr větu "Není-li možné rozhodnout o výsledku výběrového řízení na místě, musí být uchazeči po ukončení pohovoru informováni, do kdy a jakou formou jim budou výsledky sděleny."

V § 3d vložit nový odst. 4 ve znění "Komise může rozhodnout v případě nutnosti o druhém kole pohovorů. Důvody druhého kola musí být součástí zápisu dle odst. 5" Následující odstavce přečíslovat.

V § 3d odst. 7 doplnit za slovo "zřizovatel" slova "na návrh komise".

Do důvodové zprávy část I doplnit na závěr zhodnocení platného právního stavu "bez ochrany, kterou poskytuje řadovým zaměstnancům Zákoník práce (tj. výpovědní lhůta i odstupné, jde-li o odvolání ze strany zaměstnavatele z jiných důvodů než je porušení pracovních povinností či pravomocné odsouzení)."

Do důvodové zprávy část I doplnit do předpokládaných hospodářských a finančních dopadů za závorku text "případně na vyplacení odstupného v případech odvolání dle § 3a odst. 6 písm.b)."

Dále se domníváme, že by bylo vhodné lépe definovat veřejnou kulturní službu.

Zároveň navrhujeme spojit tento návrh s „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.", který na eKLEP umístilo MK. Zavádí se právní nástroj pro podporu vzniku výtvarných děl nebo děl užitého umění ve veřejném prostoru, a to ve vztahu k zadávání vybraných veřejných zakázek, upravuje se právní nástroj pro poskytování podpory výkonným umělcům po skončení kariéry a promítají se nezbytné drobné změny vyvolané aplikační praxí.

Přidat veřejný komentář

Pomocí tohoto formuláře můžete zveřejnit svůj komentář k připomínkovému řízení. Zveřejnění komentáře je podmíněno ověřením e-mailové adresy. Komentáře neslouží k diskusi, proto je z každé e-mailové adresy možné potvrdit nejvýše jeden komentář k připomínkovému řízení.

Captcha